Transformatie game

Met de decentralisaties heeft u als gemeente veel uitdagingen erbij gekregen. De uitdaging van de transitie naar de transformatie is om deze zorg samen slimmer te organiseren en met inwoners op te pakken. Dit vergt een andere manier van werken waarin eigen kracht, maatwerk en integraal werken centraal staan.

De afgelopen jaren stonden in het teken van organiseren en inregelen. Het is echter voor mensen in de uitvoering niet altijd duidelijk wat er van ze wordt gevraagd. Zo hoor je vaak: "Zo werken wij toch al?" Dit is het gevolg van de opgave van de transformatie die niet is blijven hangen en door mensen individueel en als team niet is vertaald naar de praktijk. Gaming is hét ideale instrument om houding en gedrag te verbeteren en mensen en teams mee te nemen in de veranderingen. Tevens is het erg nuttig als interactief beleidsinstrument. Daarom hebben wij een game gemaakt met o.a. de volgende onderwerpen:

 • Eigen kracht en Sociale netwerken
 • Vroegsignalering
 • Samenwerking met de basis
 • Wijkgericht werken
 • Planvorming en Doelen
 • Maatwerk en Integraal werken
 • Doorbraak forceren
 • Samenwerking beleid en uitvoering
 • Keukentafelgesprek
 • Regievoering versus coaching

Waarom gaming inzetten voor de transformatie?

De transformatie in het sociaal domein brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt veel van mensen. De veranderingen vragen om op een andere manier met inwoners om te gaan. Deze ontwikkelingen leiden naar een hoop nieuwe kennis, maar hebben ook gevolgen op houding en gedrag.

Gemeenten willen hun organisatie meenemen in deze transformatie. Echter, zorgen traditionele methoden zoals bijeenkomsten, presentaties en workshops niet ervoor dat mensen actief meegaan in de transformatie.

Dat is precies de reden voor organisaties om gaming in te zetten. Dankzij de inzet van gaming beklijft 90% en hebben mensen ook nog eens plezier. Daarnaast ontdekken ze wat de verandering betekent voor de dagelijkse praktijk.

Hoe worden de SOCIAAL DOMEIN games ingezet?

ORGANISATIE

Iedere gemeente bepaalt haar eigen koers betreffende het omgaan met de decentralisaties. De ene zet in op sociale wijkteams, de andere werkt regionaal samen en een andere organiseert een centrale toegang.

Met de transformatie game worden mensen meegenomen in de opgave van de decentralisaties, de transformatie en de keuzes die de gemeente heeft gemaakt. Ook leren ze dit te vertalen naar de praktijk. Deze game bestaat uit drie delen, namelijk:

 1. Verkrijgen van kennis en bewustwording van de verandering
 2. Toepassing van de transformatie in de praktijk
 3. Afspraken maken om processen te verbeteren en onderlinge samenwerking te versterken

De game kan ook gebruikt worden om sociale wijkteams, basis infrastructuur, de volledige keten en het bestuur mee te nemen in de veranderingen.

Wat levert serious gaming op?

Gaming van Gaimed heeft veel voordelen en leidt tot:

 1. een veilige omgeving waarin iedere medewerker zijn of haar mening kwijt kan;
 2. kennis nemen van de transformatie op een speelse manier zodat deze blijft hangen;
 3. bewustwording vergroten door in te leven in casuïstiek van buiten of door het verplaatsen in de schoenen van de ander;
 4. het spelen met de eigen casuïstiek om te reflecteren op bewustwording, houding en gedrag;
 5. reflecteren op eigen rol / functie / positie en die van anderen om samen tot een betere samenwerking te komen;
 6. randvoorwaarden in kaart brengen om aan nieuwe verwachtingen te voldoen;
 7. bottom-up spanningen in kaart brengen door dilemma’s te bespreken of situaties na te spelen;
 8. kruisbestuiving doordat de inzichten van andere afdelingen / groepen uitgewisseld worden.

Waarom gaimed?

Organisaties zijn decennialang bezig met langzaam veranderen. Door de gevolgen van globalisering en digitalisering moeten organisaties snel veranderen. Tot groot ongenoegen van de meeste organisaties mislukken echter 75% van alle veranderingstrajecten, vaak vindt dit plaats omdat medewerkers niet of nauwelijks worden betrokken.

Traditionele methoden zoals workshops en presentaties werken slechts beperkt om medewerkers mee te nemen. Maar 10 tot 15% van de materie blijft vaak na een sessie hangen, ook omdat mensen zich nauwelijks durven te uiten. Er is behoefte aan innovatieve methoden, waarbij mensen zich wel durven te uiten, echt meegenomen worden. De sessies zorgen ervoor dat mensen begrijpen wat de verandering is, alsook de betekenis daarvan voor de organisatie, de professional en de cliënt.

Dat is precies de reden waarom organisaties Gaimed inzetten. Dankzij de digitale technologie doen deelnemers mee via eigen mobiele telefoons. Daarbij zorgen wij ervoor dat 100% van de deelnemers echt participeert. Door gebruik te maken van de kracht van gaming werken professionals spelenderwijs aan bewustwoording en gedragsverandering en beklijft daardoor ook nog eens 90%. Gaming zorgt ervoor dat mensen interactief worden meegenomen in de verandering en met elkaar en dat zij reflecteren op hun eigen rol binnen de verandering.

Het doel van Gaimed is het versnellen en verbeteren van veranderingstrajecten door de inzet van digitale gaming instrumenten, zodat mensen meer plezier hebben en veranderingen slagen.

Wat is de werkwijze van GAimed?

1. GoAL

Wij onderzoeken eerst wat de opgave is, wat de serious game moet opleveren, waar de organisatie staat en wie in de serious game meegenomen moet worden. Deze sessie gebruiken wij om de grote lijnen van de serious game te ontwikkelen.

2. GENERATE

Om de game te vullen halen wij casuïstiek op in uw organisatie, in de keten en buiten de organisatie. De casuïstiek en de dilemma’s die lokaal spelen, vormen de basis van de inhoud van de game. Op basis van de casuïstiek ontwikkelen wij de verhaallijnen van de serious game.

3. GAMIFY

Op basis van de opgaven en doelstellingen, de casuïstiek en de verhaallijnen ontwikkelen wij drie delen van de serious game. Hierbij kiezen wij uit wel 100 werkvormen die passen bij zowel de inhoud van de game als de cultuur van uw organisatie. Daarin balanceren wij tussen zowel open, gesloten, serieuze als leuke werkvormen, gericht op zowel overzicht als inzicht.

4. GO

Wij leiden mensen binnen de gemeente op, op basis van train de trainer principe, om zelf sessies te kunnen begeleiden. In sessies van 2-4 uur worden mensen meegenomen in de verandering en werken ze aan hun bewustwording, houding en gedrag.

5. Gain

Gaimed stopt niet nadat de game gespeeld is. Deelnemers krijgen opdrachten om in de praktijk toe te passen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om een uitdraai te maken van iedere sessie of afdeling. Op deze wijze is het mogelijk om de voortgang te monitoren en tussentijds bij te sturen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Kim Lutters via k.lutters@gaimed.nl of bel naar 070 700 77 28. Wij sturen u dan graag informatie toe of komen vrijblijvend de mogelijkheden van gaming demonstreren.