Werk en inkomen GAME

Het aantal cliënten in de participatiewet is stevig. Het is de bedoeling om cliënten bij voorkeur uit te laten stromen naar betaald werk of maatschappelijke participatie. Dit vraagt minder gebruik van standaard instrumenten en meer een persoonlijke benadering van iedere cliënt.

Hierbij wordt gekeken naar de talenten en mogelijkheden van cliënten. Door deze in beeld te brengen en te houden kunnen cliënten begeleid worden naar betaald werk of maatschappelijke participatie. Dit vraagt van medewerkers van gemeenten en werkpleinen het opereren in een netwerkorganisatie en een andere manier van werken.

Gaming is hét ideale instrument om hierop bewust te anticiperen met houding en gedrag  en mensen mee te nemen in veranderingen, met oog voor het effect 'buiten'. Daarom hebben wij een game gemaakt met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Voorkomen is beter dan genezen
 • Talenten en mogelijkheden centraal
 • Ruimte voor de professional en maatwerk
 • Samenwerken in de keten
 • Nieuwe werk- en participatiemogelijkheden
 • Flexibele uitvoering met een centrale regie
 • Op naar betaald werk
 • Maatschappelijke participatie

Waarom gaming inzetten ?

De inrichting en uitvoering van de Participatiewet brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt veel van mensen. De wet vraagt vooral om op een andere manier in de praktijk met cliënten en werkzoekenden om te gaan. Deze ontwikkelingen veronderstellen een hoop nieuwe kennis, maar hebben ook gevolgen voor houding en gedrag van de professional.

Gemeenten en werkpleinen willen hun organisatie meenemen in deze transformatie, zodat ze talenten en mogelijkheden van cliënten centraal zetten en hen daarmee met persoonlijke aandacht naar (maat)werk begeleiden.

Dat is precies de reden voor organisaties om gaming in te zetten. Dankzij de inzet van gaming beklijft de transformatie bij 90% van de professionals. Daarnaast hebben mensen ook nog eens plezier en ontdekken ze spelenderwijs wat de verandering betekent voor de dagelijkse praktijk van de organisatie, de benadering en het gedrag.

Hoe worden de games ingezet?

ORGANISATIE

Iedere gemeente bepaalt met een eigen koers hoe ze willen omgaan met de cliënten in de Participatiewet. Hierbij prioriteren ze welke cliënten voorang krijgen en hoe ze op de beste manier naar werk geholpen kunnen worden.

De werk en inkomen game voor organisaties is ontwikkeld om medewerkers mee te nemen in de transformatie en ze te helpen om talenten en ontwikkelingen centraal te zetten en om afgewogen maatwerk te leveren.

De werk en inkomen game bestaat uit drie delen, namelijk:

 1. Verkrijgen van kennis en bewustwording van de verandering
 2. Toepassen van de principes van de transformatie in de praktijk
 3. Afspraken maken om de processen te verbeteren en de onderlinge samenwerking te versterken

Vraag een demonstratie aan

Bestuurders

Om een goede koers als gemeente te bepalen is het nodig om het bestuur mee te nemen in de verandering. Met de werk en inkomen game voor bestuurders kunnen we bestuurders dilemma's voorleggen, zodat zij beslissingen kunnen nemen en een koers kunnen vormgeven.

WERKGEVERS

Cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben soms moeite om geaccepteerd te worden door werkgevers. Processen en procedures die gehanteerd worden voor andere werknemers zorgen ervoor dat werknemers die uit de Participatiewet komen soms niet de juiste of niet genoeg toegang en begeleiding krijgen om door te stromen naar een duurzame dienstverband.

De werk en inkomen game voor werkgevers helpt bedrijven en ondernemers om te begrijpen hoe ze om kunnen gaan met de Participatiewet en cliënten met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat levert de Game op?

Gaming van Gaimed heeft veel voordelen en leidt tot:

 1. een veilige omgeving waarin iedere medewerker zijn of haar mening kwijt kan;
 2. kennis nemen van de transformatie van de Participatiewet op een speelse manier zodat deze beklijft;
 3. bewustwording, door zich in te leven in casuïstiek van buiten of door het verplaatsen in de schoenen van de ander;
 4. het spelen met de eigen casuïstiek om te reflecteren op bewustwording, houding en gedrag;
 5. reflecteren op eigen rol / functie / positie en die van anderen om samen tot een betere samenwerking te komen;
 6. randvoorwaarden in kaart brengen om aan nieuwe verwachtingen te voldoen;
 7. bottom-up spanningen in kaart brengen door dilemma’s te bespreken of situaties na te spelen;
 8. kruisbestuiving doordat de inzichten van en met andere afdelingen / groepen uitgewisseld worden.

Waarom gaimed?

Organisaties zijn decennialang bezig met langzaam veranderen. Door de gevolgen van globalisering en digitalisering moeten organisaties snel veranderen. Tot groot ongenoegen van de meeste organisaties mislukken echter 75% van alle verandering(strajecten). Vaak gebeurt dit plaats omdat medewerkers niet of nauwelijks of laat worden betrokken.

Traditionele methoden zoals workshops en presentaties werken slechts beperkt om medewerkers mee te nemen. Maar 10 tot 15% van de materie blijft vaak na een sessie hangen, ook omdat mensen zich nauwelijks durven te uiten. Er is behoefte aan innovatieve methoden, waarbij mensen zich wel durven te uiten, echt meegenomen worden. De sessies zorgen ervoor dat mensen begrijpen wat de verandering is, alsook de betekenis daarvan voor de organisatie, de professional en de cliënt.

Dat is precies de reden waarom organisaties Gaimed inzetten. Dankzij de digitale technologie doen deelnemers mee via eigen mobiele telefoons. Daarbij zorgen wij ervoor dat 100% van de deelnemers echt participeert. Door gebruik te maken van de kracht van gaming werken professionals spelenderwijs aan bewustwoording en gedragsverandering en beklijft daardoor ook nog eens 90%. Gaming zorgt ervoor dat mensen interactief worden meegenomen in de verandering en met elkaar en dat zij reflecteren op hun eigen rol binnen de verandering.

Het doel van Gaimed is het versnellen en verbeteren van veranderingstrajecten door de inzet van digitale gaming instrumenten, zodat mensen meer plezier hebben en veranderingen slagen.

Wat is de werkwijze van GAimed?

1. GoAL

Wij onderzoeken eerst wat de opgave is, wat de serious game moet opleveren, waar de organisatie staat en wie in de serious game meegenomen moet worden. Deze sessie gebruiken wij om de grote lijnen van de serious game te ontwikkelen.

2. GENERATE

Om de game te vullen halen wij casuïstiek op in uw organisatie, in de keten en buiten de organisatie. De casuïstiek en de dilemma’s die lokaal spelen, vormen de basis van de inhoud van de game. Op basis van de casuïstiek ontwikkelen wij de verhaallijnen van de serious game.

3. GAMIFY

Op basis van de opgaven en doelstellingen, de casuïstiek en de verhaallijnen ontwikkelen wij drie delen van de serious game. Hierbij kiezen wij uit wel 100 werkvormen die passen bij zowel de inhoud van de game als de cultuur van uw organisatie. Daarin balanceren wij tussen zowel open, gesloten, serieuze als leuke werkvormen, gericht op zowel overzicht als inzicht.

4. GO

In - meestal een reeks van drie - sessies van 2-4 uur worden mensen meegenomen in de verandering en werken ze aan hun bewustwording, houding en gedrag. Wij leiden mensen binnen de organisatie op, op basis van 'train de trainer' principe, om zelf sessies te kunnen begeleiden.

5. Gain

Gaimed stopt niet nadat de game gespeeld is. Deelnemers krijgen opdrachten om in de praktijk toe te passen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om een uitdraai te maken van iedere sessie of afdeling. Op deze wijze is het mogelijk om de voortgang te monitoren en tussentijds bij te sturen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Kim Lutters via k.lutters@gaimed.nl of bel naar 070 700 77 28. Wij sturen u dan graag informatie toe of komen vrijblijvend de mogelijkheden van gaming demonstreren.