DOEDEMOCRATIE game

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben steeds meer eigen ideeën. Ze hebben initiatieven om de samenleving, de fysieke ruimte, de energievoorziening en andere zaken te verbeteren. Deze verandering vraagt veel van gemeenten. Want in de praktijk lopen deze initiatieven vast in de processen van gemeenten.

Om initiatieven te doen slagen is het nodig om ruimte te creëren voor initiatief en met inwoners, ondernemers en organisaties mee te denken. Dit vraagt om nieuwe verhoudingen tussen overheid, inwoners, ondernemers en organisaties. Van buiten naar binnen, integraal en met ruimte voor initiatief.

Gaming is hét ideale instrument om houding en gedrag te verbeteren en mensen mee te nemen in de veranderingen. Daarom hebben wij een game gemaakt met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Rek in de regels
 • Overheidsparticipatie
 • Ruimte voor initiatief
 • Van buiten naar binnen
 • Samenspel
 • Denken in mogelijkheden
 • Burgerkracht
 • Burgerparticipatie

Waarom gaming inzetten voor DOE-DEMOCRATIE?

Een kleine groep binnen de gemeente begrijpt hoe initiatieven werken en hoe deze ondersteund kunnen worden. Echter, botsen deze ambtenaren vaak op tegen hun eigen collega’s die de afgelopen decennia weinig zijn veranderd. Deze collega’s willen omwille van rechtsgelijkheid en wetgeving weinig uitzonderingen maken voor initiatieven vanuit de samenleving. Met serious gaming kunt u uw collega’s meenemen in hoe doe-democratie werkt en wat de rol van de gemeente daarin is. Zo kunnen zij ervaren hoe initiatiefnemers vandaag de dag naar de nieuwe rol van de gemeente kijken en hoe ze optimaal initiatieven kunnen faciliteren.

Dat is precies de reden voor organisaties om gaming in te zetten. Dankzij de inzet van gaming beklijft 90% en hebben mensen ook nog eens plezier. Daarnaast ontdekken ze wat de verandering betekent voor de dagelijkse praktijk.

Hoe worden de doe-democratie games ingezet?

Cultuuromslag

Gemeenten puzzelen met de manier hoe zij ruimte willen creëren voor initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Geweldige kansen kunnen benut worden door 'unusual suspects' te bereiken en te betrekken om mee te denken en initiatieven te ontplooien. Een andere aanpak is echter vereist om deze groepen inwoners te bereiken. Hoe zijn de 'unusual suspects' te verleiden en te activeren? Ook moeten deze initiatiefnemers geholpen worden om op een professionele manier met gemeenten en andere organisaties samen te werken. Met de doe-democratie game helpen wij u om binnen de muren van de gemeenten de nodige veranderingen te treffen om te leren omgaan met de initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties.

De doe-democratie games voor gemeenten is ontwikkeld om medewerkers mee te nemen in deze veranderingen en ze te helpen om initiatieven en ontwikkelingen centraal te stellen en samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties.

Wat levert serious gaming op?

Gaming van Gaimed heeft veel voordelen en leidt tot:

 1. een veilige omgeving waarin iedere medewerker zijn of haar mening kwijt kan;
 2. kennis nemen van de transformatie van de participatiewet op een speelse manier zodat deze blijft hangen;
 3. bewustwording vergroten door in te leven in casuïstiek van buiten of door het verplaatsen in de schoenen van de ander;
 4. het spelen met de eigen casuïstiek om te reflecteren op bewustwording, houding en gedrag;
 5. reflecteren op eigen rol / functie / positie en die van anderen om samen tot een betere samenwerking te komen;
 6. reflecteren op eigen rol / functie / positie en die van anderen om samen tot een betere samenwerking te komen;
 7. bottom-up spanningen in kaart brengen door dilemma’s te bespreken of situaties na te spelen;
 8. kruisbestuiving doordat de inzichten van andere afdelingen / groepen uitgewisseld worden.

Waarom gaimed?

Organisaties zijn decennialang bezig met langzaam veranderen. Door de gevolgen van globalisering en digitalisering moeten organisaties snel veranderen. Tot groot ongenoegen van de meeste organisaties mislukken echter 75% van alle verandering(strajecten), vaak vindt dit plaats omdat medewerkers niet of nauwelijks worden betrokken.

Traditionele methoden zoals workshops en presentaties werken slechts beperkt om medewerkers mee te nemen. Maar 10 tot 15% blijft vaak na een sessie hangen en durven mensen zich nauwelijks te uiten. Er is behoefte aan innovatieve methoden, waarbij mensen zich wel durven te uiten, echt meegenomen worden en sessies effectief ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat de verandering is.

Dat is precies de reden waarom organisaties Gaimed inzetten. Dankzij de digitale technologie doen deelnemers  mee via eigen mobiels, daarbij zorgen wij ervoor dat 100% van de deelnemers echt participeert. Door gebruik te maken van de kracht van gaming beklijft daardoor ook nog eens 90%. Gaming zorgt ervoor dat mensen interactie hebben met de verandering en met elkaar en reflecteren ze op hun eigen rol binnen de verandering.

Het doel van Gaimed is het versnellen en verbeteren van veranderingstrajecten door de inzet van digitale gaming instrumenten, zodat mensen meer plezier hebben en veranderingen slagen.

Wat is de werkwijze van GAimed?

1. GoAL

Wij onderzoeken eerst wat de opgave is, wat de serious game moet opleveren, waar de organisatie staat en wie in de serious game meegenomen moet worden. Deze sessie gebruiken wij om de grote lijnen van de serious game te ontwikkelen.

2. GENERATE

Om de game te vullen halen wij casuïstiek op in uw organisatie, in de keten en buiten de organisatie. De casuïstiek en de dilemma’s die spelen rondom de casuïstiek vormen de basis van de inhoud van de game. Op basis van de casuïstiek ontwikkelen wij de verhaallijnen van de serious game.

3. GAMIFY

Op basis van de grote lijnen, de casuïstiek en de verhaallijnen ontwikkelen wij drie delen van de serious game. Hierbij kiezen wij uit 100 werkvormen die passen bij zowel de inhoud van de game als de cultuur van uw organisatie. Daarin balanceren wij tussen zowel open, gesloten, serieuze als leuke werkvormen.

4. GO

Wij leiden mensen binnen de gemeente op, op basis van train de trainer principe, om zelf sessies te kunnen begeleiden. In sessies van 2-4 uur worden mensen meegenomen in de verandering en werken ze aan hun bewustwording, houding en gedrag.

5. Gain

Gaimed stopt niet nadat de game gespeeld is. Deelnemers krijgen opdrachten om in de praktijk toe te passen. Daarnaast biedt het platform de mogelijkheid om een uitdraai te maken van iedere sessie of afdeling. Op deze wijze is het mogelijk om de voortgang te monitoren en tussentijds bij te sturen.

Meer weten?

Neem dan contact op met Kim Lutters via k.lutters@gaimed.nl of bel naar 070 700 77 28. Wij sturen u dan graag informatie toe of komen vrijblijvend de mogelijkheden van gaming demonstreren.